Man working with Laptop

Opšti uslovi korišćenja

Uvod

Poštovani, molimo Vas da pre nego što postanete korisnik Indigo aplikacije da pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj internet prezentaciji i mobilnoj aplikaciji (u daljem tekstu: aplikacija ili Indigo aplikacija) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Molimo Vas da naše usluge i aplikaciju, koristite samo ako ste pažljivo pročitali pomenute Opšte uslove i Pravilnik i sa njima se slažete u celosti, u suprotonom nemojte koristiti naše usluge i aplikaciju.

Korišćenje Indigo aplikacije tj.  usluga i sadržaja koje aplikacija pruža je u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet prezentaciji www.indigo-app.com i aplikaciji smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.

Opšti uslovi poslovanja su podložni promenama kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Indigo aplikacije. Svaka promena Opštih uslova podrazumeva prethodno obaveštenje Korisnika aplikacije.

Informacije o nama

Poslovno ime: Codedrops Solutions DOO
Adresa: Šumadijske Divizije 10
Sedište (i pošta): Beograd, 11041
MB: 21572080,
PIB:  111925187,
Email: support@indigo-app.com

Preuzimanje aplikacije i primena Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

  1. Privrednog društva ,,CODEDROPS SOLUTIONS DOO” (u daljem tekstu: Indigo ), i

  2. Svakog pojedinačnog korisnika aplikacije (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).

 

Na ugovorni odnos između Indiga i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet prezentaciji www.indigo-app.com i koja važi u trenutku poručivanja.

Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.), osim ako što drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.

Korisnici mogu Indigo aplikaciju preuzeti bez naknade, odnosno besplatno sa ogovarajuće prodavnice aplikacija odnosno Appstore-a. Nakon preuzimanja mogu se registrovati uz pomoć privatne e-mail adrese, kao i nakon prihvata ovih Uslova i Politike privatnosti.

Žaključenje ugovora

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između Privrednog društva ,,Indigo-CODE DROPS” (u daljem tekstu: Indigo ) i Korisnika, u svojstvu kupca, koje je punoletno poslovno sposobno lice sa prebivališem na teritoriji Republike Srbije. Kupovinu u ime malotenog lica može izvršiti njegov zakonski zastupnik (roditelj, staratelj i dr. lice).

Korisnik putem aplikacije daje Indigu porudžbinu za izradu postera i/ili proizvoda povezanih s fotografijama (u daljem tekstu: roba). Lični podaci i fotografije se dostavljaju u elektronskom obliku.

Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora klikom na link „Poruči“.

Dostavljene podatke, Korisnik može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.

Korisnik može smatrati da je ugovor zaključen nakon prijema potvrde porudžbine na adresu elekstronske pošte. Takođe, Korisnik aplikacije može imati i  uvid u status porudžbine.

Plaćanje 

Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet prezentaciji www.indigo-app.com i aplikaciji. Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

Indigo se obavezuje da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost kupca da je upoznat sa Opštim uslovima kupovine koji se nalaze na internet prezentaciji ili u aplikaciji koja se relizuje u vidu check box-a. Takođe, Indigo nastoji da Korisniku navede tačne cene proizvoda na internet prezentaciji www.indigo-app.com i u aplikaciji, osim u slučaju očigledne greške.

Ako Indigo primeti grešku u ceni bilo kog poručenog proizvoda, koja je nastala kao posledica softverske ili ljudske greške, o tome će obavestiti Korisnika što je ranije moguće.

Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat porez na dodatu vrednost i nema skrivenih troškova. Isporuka robe je besplatna i Korisnik poručenu robu plaća pouzećem.

Dostava i isporuka

Dostava odnosno isporuka robe na željenu adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema uslovima navedenim na internet prezentaciji www.indigo-app.com i u aplikaciji.

Vreme potrebno za dostavu je navedno unapred u postupku poručivanja. Korisnik ima pravo na naknadu štete samo kada je kašnjenje sa isporukom prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom Indiga.

Indigo zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, u slučaju da Korisnik ne preuzme robu. Takođe, Indigo u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe. Oštećena roba, u tom slučaju ostaje u svojini Indiga. 

Prava i obaveze korisnika

Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnik/Korisnici aplikacije se obavezuju da koriste usluge Indigo aplikaciju i preduzimaju aktivnosti na Aplikaciji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,  odnosno dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom.

Prihvatanjem ovih Uslova Korisnici aplikcije se obavezuju da:

  • neće davati lažne podatke o svom identetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;

  • neće zloupotrebiti sadržaj na internet prezentaciji ili Aplikaciji

  • će pružati potpune istinite informacije od značaja za porudžbinu robe;

  • će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima

  • neće kopirati, ,menjati ili javno prikazivati bilo koji sadržaj internet prezentacije ili Aplikacije, a sve u skladu sa Zakonom o autoriskim i srodnim pravima.

Kako bi Korisnik mogao da pristupi svim uslugama i sadržaju Indigo aplikacije potrebno je  da prihvata Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. Takođe, za naručivanje usluga Aplikacije, Korisnik je  u obavezi da omogući pristup fotografijama iz galerije telefona. Korisnik aplikacije garantuje da je regulisao prava sa autorima i drugim licima koje imaju neko pravo na tim fotografijama odnosno da je sam autor odbaranih fotografija, tj. da ima pravo da omogući Indigo aplikaciji pristup fotografijama iz galerije telefona.

Korisnik ima pravo da uloži reklamaciju na Uslugu aplikacije na način i u roku predviđenom Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije. Ukoliko Korisnik ima primedbe na uslugu ima pravo da uloži reklamaciju Indigu, u roku od 15 dana od preuzimanja robe, a putem e-mail adrese: support@indigo-app.com. Nakon primljene reklamacije Indigo će pokušati da otkloni problem u roku od 15 dana, od trenutka prijema reklamacije.

Procena osnovanosti reklamacionog prigovora, donosi se prema pravilima Zakona o obligacionim odnosima i Zakonu o žaštiti potrošača Republike Srbije. Korisnik ima pravo na povraćaj novčanih sredstava, ukoliko Davalac usluga tj. Indigo nije uspeo da otkloni problem. U dogovoru sa Korisnikom, povraćaj će biti izvršen na tekući račun, ukoliko je plaćanje izvršeno pouzećem.

Odgovornost za saobraznost robe

Roba nije saobrazna ugovoru i ako ne ispunjava uslove i kriterijume iz člana 50. Zakona o zaštiti potrošača. Roba nije saobrazna ugovoru ako Korisnik nije dostavio fotografije koje odgovaraju tehničkim normama za razvijanje i obradu digitalnih fotografija.  

Indigo ne odgovara za nesaobraznost u trenutku zaključenja ugovora  ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu tj. odabranim fotografijama koji je dostavio Korisnik.

Korisnik ima pravo da reklamira robu odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu robe, u suprotnom gubi pravo koje mu tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe Indigo otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, Korisnik ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora (refundacija novca i povrat robe). 

Reklamacija se može podneti na e-mail: support@indigo-app.com

Odgovornost za štetu

Indigo prezima odgovornost za štetu na robi do njene isporuke.

Indigo će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. Indigo neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.

Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svoje e-mail adrese, kao i uređaja sa kog pristupaju Indigo aplikaciji, u skladu sa tim odgovorni su za sve aktivnosti koje se predzimaju u okviru Aplikacije sa njihovog uređaja. Takođe, u obavezi su da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Aplikaciji.  U suprotnom, Indigo neće biti odogovoran za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu kao posledica neovlašćenog pristupa Aplikaciji.

Zaštita podataka i pravilnik o privatnosti

Indigo  poštuje vašu privatnost i pridržava se svih važećih zakona i propisa u vezi sa bilo kojim ličnim podacima koje možemo prikupiti o vama prilikom korišćenja naše internet prezentacije www.indigo-app.com ili putem korišćenja aplikacije.

Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka uradićemo u skladu sa ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) i drugim važećim propisima Republike Srbije.

Indigo obaveštava Korisnike o načinu prikupljanja podataka, nudeći im izbor načina na koji će njihovi podaci biti korišćeni, uključujući i mogućnost odlučivanja da li će se naći na listi za marketinške kampanje.

Svi podaci Korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo onim zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za izvršavanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni saradnici su odgovorni da poštuju principe poverljivosti zaštite.

Podaci koje prikupljamo uključuju podatke koje nam svesno i aktivno pružate prilikom korišćenja ili učestvovanja u bilo kojoj od naših usluga i promocija, kao i sve informacije koje vaši uređaji automatski pružaju tokom pristupa našim proizvodima i uslugama. 

Osim navedenog, lične podatke Indigo samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, Indigo neće biti u mogućnosti da obradi Vašu porudžbinu.

Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu porudžbine. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se čuvaju do 15 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Pravo intelektulne svojine i kazneni propisi

 

Korisnik snosi odogovornost za fotografije koje dosavlja za izradu robe. Korisnik aplikacije garantuje da je regulisao prava sa autorima i drugim licima koje imaju neko pravo na tim fotografijama odnosno da je sam autor odbaranih fotografija, tj. da ima pravo da omogući Indigo aplikaciji pristup fotografijama iz galerije telefona. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda Indigu pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine, kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina.

Indigo se odriče bilo kakve ogovornosti ili obaveze da naknadi bilo kakvu štetu ili troškove, zbog mogućih povreda prava intelektualne svojine za koje je odgovoran isključivo Korisnik. Korisnik predajom porudžbine Indigu garantuje sa da se sadržajima predatih fotografija ne krše kazneni propisi. Indigo zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ukoliko je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika. Takođe, Indigo zadržava pravo da za postupanje protivno kaznenim propisima, obavesti državne organe.

Završne odredbe

 

Korisnici aplikacije izjavljuju da su pročitali, razmeli i prihvatili Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, kao i da u pravni/ ugovorni odnos sa Indigo aplikacijom stupaju dobrovoljno.

Indigo zadržava pravo da može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. U slučaju bilo koje značajne promene ovih Uslova, Indigo će Korisnike blagovremeno obavestititi putem mejla. Takođe, u slučaju bilo koje značajne promene Uslova i  Pravilnika o privatnosti, tražićemo od Korisnika izričiti pristanak za nastavak aplikacije. 

Predlažemo da povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Pravila i Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Korisnika obavezujući.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija možete nam se obratiti putem elektronske pošte, koristeći obrazac za kontakt, na internet prezntaciji www.indigo-app.com ili putem mejla support@indigo-app.com

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata