Man working with Laptop

Pravilnik o privatnosti

Vaša privatnost i zaštita ličnih podataka nam je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate informacije u nastavku.

INDIGO APP-Šumadijske divizije 10, Voždovac, 11010 Beograd, MB: , PIB:  (u daljem tekstu: INDIGO ili Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. 

Indigo poštuje Vašu privatnost i pridržava se svih važećih zakona i propisa u vezi sa bilo kojim ličnim podacima koje možemo prikupiti o Vama prilikom korišćenja naše internet prezentacije www.indigo-app.com ili putem korišćenja aplikacije.

Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka uradićemo u skladu sa ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) i drugim važećim propisima Republike Srbije.

Indigo obaveštava Korisnike o načinu prikupljanja podataka, nudeći im izbor načina na koji će njihovi podaci biti korišćeni, uključujući i mogućnost odlučivanja da li će se naći na listi za marketinške kampanje.

Svi podaci Korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo onim zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za izvršavanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni saradnici su odgovorni da poštuju principe poverljivosti zaštite.

Prikupljanje i obrada podataka

Podaci koje prikupljamo uključuju podatke koje nam svesno i aktivno pružate prilikom korišćenja ili učestvovanja u bilo kojoj od naših usluga i promocija, kao i sve informacije koje vaši uređaji automatski pružaju tokom pristupa našim proizvodima i uslugama. 

Kada Korisnik poseti i koristi našu internet prezentaciju www.indigo-app.com (u daljem tekstu: internet prezentacija) ili aplikacija u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske ili obične pošte) Indigo prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke putem kojih Indigo može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke. Indigo po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi interntet prezentaciju i aplikaciju. Na ovaj način nam je omogućeno da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge Indiga. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.

Osim navedenog, lične podatke Indigo samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, Indigo neće biti u mogućnosti da obradi Vašu porudžbinu.

Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu porudžbine. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se čuvaju do 30 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Na osnovu svega navedenog, lični podaci Korisnika prikupljaljaju se po nekom od sledećih osnova:

- Pristanak Korisnika na obradu svojih podataka ličnosti- čl.12. st.1, tač. 1. Zakona,

- Izvršenje ugovora zaključenog sa Korisnikom ili predzimanje radnji, na zahtev Korisnika, pre zaključenja ugovora - čl. 12, st. 1, tač.2. Zakona,

- Poštovanje pravnih obaveza Indiga - čl.12, st.1, tač. 3. Zakona,

-Ostvarivanje legitimnih interesa Indiga - čl. 12, st. 1, tač. 6. Zakona.

Korišćenje i zaštita ličnih podataka korisnika

U trenutku predaje porudžbine, smatra se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe. 

Lične podatke Korisnika prikupljamo u situacijama kada:

  • Kao Korisnik pristupate internet prezentaciji www.indigo-app.com 

  • koristite Indigo aplikaciju putem mobilnih uređaja

  • kontaktirate nas putem mejla, društvenih mreža i sl.

Indigo koristi tehničke, kadrovske i organizacione mere žaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. 

Pridržavavaćemo se Zakona kojI se na nas odnose u vezi sa  čuvanjem i obradom podataka. Korisnik je odgovoran za odabir bilo koje lozinke i njene ukupne jačine sigurnosti, na taj način osigurava sigurnost vlastitih podataka u okviru naših usluga.

Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet prezentacije www.indigo-app.com. Indigo se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ukoliko je to suporotno imperativnim propisima i ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

Indigo neće dostavljati lične podatke Korisnika bez izričitog dopuštenja. Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka. Indigo lične podatke Korisnika dostavlja kuriskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. Takođe, lične podatke korisnika može obelodaniti svojim poslovnim saradnicima poput knjigovodstvene agencije, pružaoca informaciono- komunikacionih usluga (IT) i pružaoca usluga platnog prometa ili pružaoca usluga servera, ali samo u onom nužnom obimu i u svrhe specificne njihovim uslugama koje pružaju Indigu.

Molimo da imate na umu da lokacije na kojima skladištimo, obrađujemo ili prenosimo Vaše lične podatke možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao država u kojoj ste informacije prvobitno dostavili. Ako vaše lične podatke prenesemo trećim licima u drugim zemljama:

- izvršićemo te prenose u skladu sa zahtevima važećeg zakona;

- zaštitićemo prenesene lične podatke u skladu sa ovom politikom privatnosti.

 

Ukoliko se primaoci podataka o ličnosti nalaze van teritorije Republike Srbije, u tom slučaju Vaši podaci o ličnosti se prenose u države za koje se po Zakonu smatra da obezbeđuju adekvatni nivo zaštite podataka o ličnosti. U slučaju prenosa podataka o ličnosti u druge države (koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim), podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje adekvatnih mera zaštite iz člana 65. Zakona, tj. u skladu sa članom 69. Zakona.

Trajanje obrade podataka o ličnosti

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno. Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga Korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Opštih uslova, odnosno realizacije ugovora sa Korisnikom. Vremenski period čuvanja podataka može zavisti od toga za šta koristimo Vaše podatke, u skladu sa ovom politikom privatnosti. Ako Vaši lični podaci nisu više potrebni, izbrisaćemo ih ili učiniti anonimnim uklanjanjem svih detalja koji Vas identifikuju. Međutim, ako je potrebno, možemo zadržati Vaše lične podatke radi usklađenosti sa zakonskim, računovodstvenim ili radi izveštavanja u druge slične svrhe. Kao što smo već naveli, fotografije Korisnika čuvamo 30 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Prava korisnika po osnovu žaštite podataka ličnosti

 

 1. Pravo na pristup informacijama

Korisnik ima pravo da bude informisan o tome da li i na koji način Indigo obrađuje njegove podatke o ličnosti kao i pristup tim podacima. Informacije o načinu obrade podataka o ličnosti sadržane su u ovom Pravilniku. Korisnik ima pravo u uvid u detalje bilo kojih ličnih podataka o njemu.

2. Pravo ispravku i dopunu 

Korisnik ima pravo na ispravku i dopunu  informacija za koje smatra da su netačne, zastarele ili nepotpune. Indigo će preduzeti sve potrebne mere da ispravi sve inormacije za koje se utvrdi da su netačne, nepotpune ili zastarele. 

3. Pravo na brisanje

Korisnik ima pravo da podnese zahtev za brisanje njegovih ličnih podataka. Ako se Korisnik prethodno složio da koristimo lične podatke u svrhe direktnog marketinga, može se predomisliti u bilo kom trenutku. Indigo će pružiti mogućnost da se odjavi sa naše baze podataka e-pošte ili da onemogući komunikaciju.

4. Pravo na ograničenje obrade

 

Korisnik ima pravo da od Indiga zahteva ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti, ukoliko je obrada nezakonita, ili se ukazuje na netačnost podataka. Takođe, ako je Korisnik podneo prigovor na obradu , a u toku je procenjivanje da li je pravni osnov za obradu u skladu sa Zakonom.

5. Pravo na opoziv pristanka

Ako se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu pristanka, Korisnik ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pristanak se može opozvati u svakom trenutku putem e-mail adrese: support@indigo-app.com

4. Pravo na prigovor

 

Korisnik ima pravo ukoliko smatra da je opravdano da podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka. U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima i slobodama Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranog pravnog zahteva. 

5. Pravo na podnošenje tužbe povereniku

Ukoliko Korisnik smatra da Indigo vrši obradu njegovih ličnih podataka suprotno odredbama Zakona, u svakom trenutku može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Izmene i dopune politike o privatnosti

Ovaj Pravilnik je podložan promenama. U slučaju da bilo kojih značajnih izmena, Indigo će Korisnike blagovremeno obavestiti o izmenama putem e-mail-a. Takođe, u slučaju bilo koje značajne promene ovog Pravilnika, tražićemo od Korisnika izričiti pristanak za nastavak aplikacije. Svaka promena i dopuna politike privatnosti, biće objavljena na istom linku putem kojeg pristupate ovoj politici privatnosti.

Kontaktirajte nas

Predlažemo da nas kontaktirate ukoliko Vaši podaci nisu ispravni ili potpuni. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika koristeći obrazac za kontakt na internet prezentaciji www.indigo-app.com ili elektronskom poštom u slobodnoj formi na adresi support@indigo-app.com

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata